• Scherpe prijzen
  • Professionele kwaliteit
  • Experts in maatwerk

Privacy Statement

Over ons privacybeleid

Bij CombiCraft geven wij veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Daarnaast gaan wij uiterst zorgvuldig om met de informatie die wij ontvangen om het gebruik van onze diensten mogelijk te maken. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Indien er een sterk vermoeden is van fraude zullen wij dit (laten) onderzoeken, immers het bestrijden van fraude is in ieders belang. Wij kunnen in dat geval uw NAW gegevens met derden delen, zodat een mogelijke fraude onderzocht kan worden. Indien u dit niet accepteert, dan verzoeken wij u niet bij ons te bestellen. Indien u wel bij ons bestelt, dat geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw NAW gegevens aan derden te mogen verstrekken in het kader van een onderzoek naar fraude.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van CombiCraft. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 september 2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken Jitske de Graauw, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webformulieren

Op onze website vindt u een aantal webformulieren waar wij u vragen om persoonsgegevens in te vullen, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, webadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

Transactionele e-mails

Als u een bestelling plaatst in onze webwinkel ontvangt u een aantal e-mailberichten betreffende de status van uw bestelling. Onze verzendpartners ontvangen jouw adresgegevens om de verzending af te leveren en in sommige gevallen een e-mailadres om u op de hoogte te houden van de voortgang van de levering.

Telefoonnummer

In het geval van vrachtwagentransport (bulk) ontvangen onze verzendpartners ook een telefoonnummer van u in geval van calamiteiten omtrent de levering.

E-mail

Wij maken voor e-maildiensten gebruik van de servers van YourHosting. Alle e-mailverkeer is vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor de verwerker.

Klantgegevens en facturatie

Onze klantgegevens van alle bestellingen die via de webshop verlopen, worden in het CRM van onze webwinkelsoftware bewaard en vervolgens enkel voor administratieve doeleinden gebruikt. Voor klantgegevens van bestellingen die handmatig verwerkt worden (voornamelijk vanuit offertes), worden bewaard in ons offline CRM systeem en tevens enkel voor administratieve doeleinden gebruikt.

Webhosting

CombiCraft maakt voor het hosten van onze website/webshop gebruik van Lightspeed Online, beveiligd met 25-bit SSL encryptie. Het is voor de Lightspeed (of diens medewerkers of hulppersonen) verboden gegevens toebehorend aan CombiCraft in te zien of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. Lightspeed maakt daarnaast periodiek back-ups van de opgeslagen gegevens, op deze back-ups zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. 

Voor onze dienstverlening worden uw gegevens in de volgende gevallen met derden gedeeld:

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van Google (Analytics-dienst). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords, Shopping etc.) en overige Google-diensten en producten.

Mollie

Voor het afhandelen van betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Daarnaast bewaart Mollie uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

MailChimp

Wij versturen onze digitale nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Indien u op deze link klinkt ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer. Alleen uw naam en emailadres worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

KAB Accountants 

Voor onze boekhouding maken wij gebruik van de diensten van KAB Accountants in Didam. Wij delen al onze factuurdata (inclusief naam, adres en woonplaatsgegevens) met KAB. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor onze boekhouding. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. KAB Accountants is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. KAB Accountants gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Trustpilot

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Om onze service te optimaliseren, hebben onze klanten de mogelijkheid om ons te evalueren via Trustpilot. Na een geplaatste bestelling wordt een email verstuurd om CombiCraft te reviewen (dit gebeurd bij een kleine random sample en niet bij iedere bestelling). Voor deze uitnodigingen worden uw naam, voornaam, e-mailadres en een referentienummer (bestelnummer voor unieke toewijzing) naar Trustpilot verzonden. De verificatie van de beoordeling gebeurt door middel van het ordernummer via een speciaal gecreëerde link. Het daadwerkelijk indienen van een evaluatie is vrijwillig. Er wordt wel altijd een tweede mail verstuurd die vraagt om een reminder bij het niet reageren op de review uitnodiging. Om een ​​beoordeling in te dienen, moet een gebruikersprofiel worden aangemaakt bij Trustpilot. Als een beoordeling wordt verzonden door op de link te klikken die in de emailuitnodiging staat, wordt een gebruikersprofiel aangemaakt op Trustpilot na het invoeren van persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres ter verificatie). Hiermee ga je akkoord met het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Trustpilot.

Verzendpartners

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van meerdere verzendpartners voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met onze verzendpartners te delen. Deze partijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de verzendpartners onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan CombiCraft op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u een account bij ons heeft. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken dan wel uw account verwijdert. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. De gegevens over uw aankoop bewaren wij ook om eventuele vragen over garantie te kunnen beantwoorden of andere vragen dan wel klachten over het product. 

Uw rechten

Op grond van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkende bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt bepaalde rechten. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen facturen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder de vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van CombiCraft. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. CombiCraft verwerkt uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. De functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. De analytische cookies gebruiken wij om te analyseren hoe vaak onze website wordt gebruikt. Indien de analytische cookies geen grote impact op uw privacy heeft, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd. 

De volgende websites plaatsen cookies om de volgende redenen:

Lightspeed (functionele cookie)
Onthoudt welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. 

Google AdWords (tracking cookie)
Meet hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. 

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

CombiCraft BV

Postadres: Telfordstraat 15-F, 8013 RL Zwolle

Telefoonnummer: +31 (0)55 - 36 00 380

E-mail: [email protected]

Contactpersoon: Jitske de Graauw

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »